Steunmaatregelen ondernemers corona

De Nederlandse overheid heeft door het coronavirus diverse steunmaatregelen genomen om ondernemers en zzp’ers te steunen. Eerder gaven wij al waar u als ondernemer recht op had. Per 1 juni 2020 zijn de steunmaatregelen 2.0 in werking getreden. Weten welke maatregelen de overheid (extra) heeft ingesteld of heeft aangepast? Wij leggen het in deze blog uit.

De NOW 2.0

De tijdelijke nootmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (de NOW) was ingesteld zodat ondernemers (een deel) van de loonkosten vergoed kregen. Er diende dan wel sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20% over drie maanden als gevolg van de coronacrisis. Als ondernemer mocht u -als u een beroep deed op de NOW- geen personeel ontslaan. Gebeurde dit toch, dan kreeg u een ontslagboete van 150% opgelegd.

De NOW wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Ook in deze periode dient u ten minste 20% omzetverlies te hebben als gevolg van de coronacrisis. De ontslagboete wordt verlaagd met 50%. Indien u toch overgaat tot een ontslag in de maanden juni, juli of augustus dient u in plaats van de eerdere 150% nu 100% van de loonsommen terug te betalen. Daarnaast dient u de grotere ontslagaanvragen -meer dan 20 medewerkers- in samenspraak met de vakbonden en/of de OR te doen. Gebeurd dit niet, dan vindt er een korting van 5% plaatsvinden op het gehele subsidiebedrag.

Als u een beroep doet op de NOW 2.0 mogen er geen dividenden of bonussen uitbetaald worden of mogen er geen aandelen worden ingekocht tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021.

Hiernaast heeft u als werkgever nog een inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkelingsadvies en/of scholing. Omdat (een deel van) het werk wegvalt bestaat er een mogelijkheid tot oriëntatie op de arbeidsmarkt voor uw werknemers. U als werkgever dient uw werknemers te stimuleren om bijvoorbeeld een opleiding te volgen door tijd of middelen beschikbaar te stellen. De overheid komt nog met een crisispakket -NL leert door- om mensen te ondersteunen, maar de inhoud van dit steunpakket is nog niet bekend.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De tegemoetkoming vaste lasten MKB is een nieuwe steunmaatregel en vervangt de TOGS. Onder de TOGS hadden bedrijven die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis recht op een eenmalige gift van € 4.000, -. De bedrijven die onder deze regeling vielen, hebben nu recht op de tegemoetkoming vaste lasten MKB.

Deze bedrijven -met maximaal 250 werknemers- krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000, -. Hoeveel elk bedrijf daadwerkelijk krijgt is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet het omzetverlies tenminste 30% zijn.

Deze tegemoetkoming loopt van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Naar verwachting kunnen de eerste aanvragen halverwege juni ingediend worden.

Verlenging Tozo

De tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (de Tozo) wordt tot 1 oktober 2020 verlengd. Door de verlenging behouden ondernemers en Zzp’ers het recht op inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Wel wordt bij de verlenging rekening gehouden met het partnerinkomen. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen hierdoor geen aanspraak maken op de velenging van de Tozo.

Ook blijft de bedrijfslening in stand. Ondernemers kunnen (nogmaals) een lening aanvragen van maximaal € 10.157, – tegen een rentepercentage van 2%. U moet bij de tweede aanvraag aangeven dat er geen sprake is van surseance van betaling of van een -dreigend- faillissement. Indien dit wel het geval is, zult u geen recht hebben op de lening.

Verlenging COL, BMKB en GO

De corona overbruggingsregeling (de COL) die bijdraagt aan de verbetering van liquiditeitsproblemen van innovatieve bedrijven wordt verlengd. Voor deze maatregel wordt nog onderzocht of de voorwaarden zoals vastgesteld in het eerste steunpakket aangepast kunnen of moeten worden.

De extra verruiming vaan kredietverlening en -garanties aan MKB, startups en scale-ups uit het eerste pakket wordt ook verlengd. Ook voor kleine kredieten komt nu een regeling zodat u ook een lening van minimaal € 10.000, – tot maximaal 50.000, – kunt aanvragen.

Verlenging uitstel van betalingen van belastingen

Tot 1 oktober 2020 blijft de tijdelijke regeling voor uitstel van belasting(schulden) in stand. U kunt hierdoor voor de duur van 3 maanden uitstel van alle belastingen aanvragen. Ook blijft de verlaging van de belasting- en invorderingsrente in stand waardoor de rente geen 4% maar 0,01% bedraagt.

Voor kwartaal 1 geldt dat veel ondernemers uitstel hebben gevraagd voor het betalen van hun omzetbelasting. Ondanks het aanvragen van uitstel zijn er toch naar vele ondernemers betaalverzuimboetes verstuurd. Deze boetes hoeven niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar voor ingediend te worden, de Belastingdienst zal de boetes namelijk vernietigen

Juridisch advies en hulp

Het kan zijn dat u nog vragen heeft als ondernemer of hulp wenst bij bepaalde regelingen. Soms kan een advies al helpen om antwoorden te krijgen op uw vragen. Mocht u nog vragen hebben of wilt u advies? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn