Klachten?

SnK Juristen streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Bent u toch ontevreden over onze werkwijze, of de behandeling van uw dossier en wilt u een klacht indienen? Dan verzoeken wij u de volgende procedure te handhaven.

  1. Neem allereerst contact op met de medewerker die uw belangen en / of dossier behartigd. De medewerker kan u namelijk het beste vertellen waarom hij of zij zo gehandeld heeft en eventuele ontevreden wegnemen.
  2. Mocht u er met de medewerker niet uitkomen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met mw. D. van ’t Klooster ( d.vtklooster@snkjuristen.nl). U wordt verzocht om een duidelijke omschrijving te geven van uw klacht, waarom u vindt dat u niet naar tevredenheid geholpen bent en eventueel welke oplossing u zou willen zien.
  3. Er zal altijd schriftelijk gereageerd worden op uw klacht binnen een zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen van uw klacht.
  4. Uw klacht dient u binnen 14 dagen kenbaar gemaakt hebben nadat deze is ontstaan. Nadat uw klacht ontvangen is, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging.
  5. SnK Juristen aanvaard op geen enkele manier aansprakelijkheid zolang uw klacht nog niet is afgehandeld. Mocht blijken dat uw klacht gegrond is dan wordt u schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld en wordt er gezocht naar een passende oplossing. 
  6. Uw klacht wordt altijd serieus genomen en deze zal onafhankelijk behandeld worden. De partner die uw klacht behandeld zal altijd streven naar redelijkheid en billijkheid alsmede een evenwichtige oplossing te vinden. Daarbij worden uw belangen in acht genomen en die van de medewerker(ster).
  7. Mocht een klacht te complex zijn dan kan de behandelend partner een derde partij inschakelen om te bemiddelen.
  8. Voordat er enige vorm van aansprakelijkheid, in gebreke, verzuim, nalatigheid, gesteld kan worden, dient u ten alle tijden eerst de klachtenprocedure doorlopen te hebben.
  9. Tot slot wijzen wij u erop dat op al onze werkzaamheden en dienstverlening onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. deze kunt u raadplegen op de website of kosteloos opvragen bij ons kantoor.

Deze klachtenprocedure is bedoeld voor alle cliënten en relaties van SnK Juristen. Iedere cliënt kan kosteloos gebruik maken van deze klachtenprocedure. SnK Juristen streeft ernaar diens dienstverlening altijd te optimaliseren en verder te verbeteren.

SnK Juristen staat altijd open om het gesprek met u aan te gaan om samen tot een oplossing te komen.