Klachten bewindvoerder

Klachten bewindvoerder

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over je bewindvoerder. Jij bent dan van mening dat de bewindvoerder zijn taak niet zorgvuldig uitvoert. Je wil vaak ook dat er tegen de betreffende bewindvoerders juridische stappen ondernomen worden.

Veelal vindt de rechthebbende (degene die onder bewind staat) dat er niet of onvoldoende wordt gecommuniceerd. Het gebrek aan communicatie voedt de gedachte dat er iets mis is met de taak vervulling door de bewindvoerder.

Dat de bewindvoerder zijn taak niet goed uitvoert is goed mogelijk, maar hoeft natuurlijk niet. De kerntaak van de bewindvoerder is om de vermogensrechtelijke belangen van de rechthebbende waar te nemen. Dit volgt uit de wet, in het bijzonder de artikelen 1:431 en 1:444 BW. De bewindvoerder voert daartoe het beheer en daarmee ook de administratie over het vermogen van de rechthebbende. Hij dient periodiek rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter die toezicht houdt op het bewind.

Welke wegen kan je bewandelen om de bewindvoerder ter verantwoording te roepen?

Vindt de rechthebbende dat de bewindvoerder zijn taak niet goed uitvoert dan zijn er meerdere wegen te bewandelen om de bewindvoerder ter verantwoording te roepen. Zo is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de bewindvoerder en/of de branchevereniging waar deze aangesloten is. Ook kan een klacht bij de kantonrechter worden neergelegd. De rechter is er immers voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken wel goed uitvoert. Indien sprake is van schade door onzorgvuldige taak uitvoering van de bewindvoerder, dan is het ten slotte de optie om een civiele procedure te starten en daarbij schadevergoeding te eisen. Voor wat betreft dit laatste is het van belang om op te merken dat de wet een eigen bepaling kent over de aansprakelijkheid van de bewindvoerder.

In artikel 1:444 BW is bepaald dat de bewindvoerder aansprakelijk is wanneer hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet. Dit is anders wanneer deze tekortkoming niet aan de bewindvoerder kan worden toegerekend. Vind niet de rechthebbende maar een derde, bijvoorbeeld een schuldeiser van de rechthebbende, dat de bewindvoerder niet goed heeft gehandeld, dan zal artikel 6:162 BW (de onrechtmatige daad) de grondslag van de vordering vormen.

Wanneer is sprake van een tekortkoming?

In het uitvoeren van zijn taak heeft de bewindvoerder een zekere mate van beleidsvrijheid. Het kan daarbij voorkomen dat de bewindvoerder keuzes maakt waarvan de rechthebbende vindt dat een andere keuze beter was. Het is goed voor een rechthebbende te realiseren dat de handelwijze van de bewindvoerder dan niet automatisch leidt tot aansprakelijkheid. Pas wanneer er door de bewindvoerder keuzes zijn gemaakt die geen redelijk handelend bewindvoerder in vergelijkbare omstandigheden gemaakt zou hebben, dan kan gesproken worden over een toerekenbare tekortkoming. Van belang is verder dat bepalend is wat de bewindvoerder wist of redelijkerwijs had behoren te weten op moment dat hij die keuze maakte.

Schade en causaal verband

Voor een toewijsbare claim tot schadevergoeding moet naast toerekenbare tekortkoming ook sprake zijn van schade én causaal verband tussen die schade en de tekortkoming van de bewindvoerder. De rechthebbende zal moeten stellen – en bij betwisting door de bewindvoerder moeten bewijzen – dat de tekortkoming tot schade heeft geleid. Veelal dat laatste kan een lastige opgave voor de rechthebbende zijn.

Bewindvoerder en rechthebbende hebben elk hun taak en verplichting

Tenslotte dient de rechthebbende niet uit het oog te verliezen dat zelfs wanneer de tekortkoming, de schade en het causale verband vaststaan, er nog steeds gekeken kan worden of de schuld niet aan de rechthebbende zelf te wijten is. Bij het bepalen van de omvang van de schade kan de bewindvoerder zich er immers op beroepen dat sprake is van eigen schuld van de rechthebbende. Juist bij een onderbewindstelling waar het gaat om een samenwerking tussen rechthebbende en bewindvoerder heeft eenieder zijn taak en verplichting.

Eigen schuld

Van de rechthebbende wordt verwacht dat deze actief meewerkt en het mogelijk maakt dat de bewindvoerder zijn taak naar behoren kan uitoefenen. Zo is het aan de rechthebbende om op tijd aan de bewindvoerder informatie te geven die van belang is voor zijn taak. Laat de rechthebbende dat na, dan kan het beschouwd worden als eigen schuld. Dit kan weer een negatieve invloed hebben op de hoogte van de toewijsbare schade.

Wanneer een gerechtelijke procedure?

Er zijn situaties waarbij je geen vertrouwen meer hebt in de bewindvoerder omdat er slecht wordt gecommuniceerd. In dat soort gevallen is niet het starten van een gerechtelijke procedure een middel om tot een oplossing te komen. Het in overleg treden met de betreffende bewindvoerder heeft eerder de voorkeur. Mocht dat niet tot resultaat leiden dan kan overwogen worden een klacht in te dienen bij bewindvoerder, branchevereniging en/of kantonrechter. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ervoor te kiezen de samenwerking met de bewindvoerder te beëindigen en zo nodig aan de kantonrechter te vragen een nieuwe bewindvoerder te benoemen.

Wanneer juridisch advies?

Ons zijn echter ook schrijnende gevallen bekend waarbij een bewindvoerder zijn taak volstrekt niet uitvoert. Het gevolg kan zijn dat de rechthebbende (dieper) in de schulden raakt. Juist in die situaties is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Een jurist kan dan samen met de rechthebbende bekijken of het mogelijk is een claim tegen de bewindvoerder in te stellen en welke middelen daarvoor ter beschikking staan. Meer informatie, neem vrijblijvend contact op.

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn