Gebreken en aansprakelijkheid
bij bedrijfs- en winkelruimte

Bij het huren of verhuren van een bedrijfsruimte kunnen geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder over wie verantwoordelijk is voor de kosten van eventuele gebreken. Wanneer er gebreken optreden, is het van groot belang om juridisch advies in te winnen om geschillen te voorkomen of op te lossen.

SnK Juristen is gespecialiseerd in het huurrecht. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken. 

Definitie van gebreken bij bedrijfsruimtes

Volgens Artikel 7:204 BW wordt een gebrek omschreven als een staat of eigenschap van de zaak, of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak de huurder niet het genot kan verschaffen dat hij redelijkerwijs mag verwachten bij het aangaan van de overeenkomst. Dit omvat situaties zoals ongedierteplagen, storingen in nutsvoorzieningen, beschadigingen door externe oorzaken, slecht binnenklimaat, en veranderingen in overheidsvoorschriften.

Verplichtingen van de verhuurder bij gebreken

Wanneer een gebrek zich voordoet, heeft de verhuurder in beginsel de plicht om het te herstellen wanneer de huurder hierom vraagt. Als de verhuurder nalaat het gebrek te verhelpen nadat de huurder het kenbaar heeft gemaakt, kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Gebreken voor rekening van de huurder

Niet alle gebreken vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Uitzonderingen zijn onder andere situaties waarin herstel onmogelijk is, de kosten redelijkerwijs niet van de verhuurder kunnen worden gevraagd, het gebrek aan de huurder toe te rekenen is, of wanneer het gaat om kleine herstellingen die de huurder zelfstandig kan uitvoeren.

Definitie van gebreken opnemen in huurovereenkomst/algemene voorwaarden

Belangrijk om te weten is dat partijen de mogelijkheid hebben om van de wettelijke bepalingen (geen dwingend recht) af te wijken. In huurovereenkomsten en algemene voorwaarden kunnen huurder en verhuurder specifieke afspraken maken over wat als een gebrek wordt beschouwd. Het is raadzaam om hierbij een huurrecht specialist in te schakelen om de overeenkomst te toetsen.

Stappen bij niet-herstel door de verhuurder

Indien de verhuurder het gebrek niet herstelt, heeft de huurder de mogelijkheid om het zelf te verhelpen of door derden te laten uitvoeren. De kosten hiervan komen voor rekening van de verhuurder, en de huurder kan deze kosten verhalen op de verhuurder. Dit geldt uiteraard niet als de gebreken voor rekening van huurder komt.

Het is belangrijk voor de huurder om gebreken altijd direct te melden. Het nalaten hiervan kan resulteren in aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de zijde van de huurder.

Jurist huurrecht SnK Juristen

Conclusie, het is van belang dat zowel huurder als verhuurder de juiste stappen neemt als er sprake is van een gebrek. Laat de situatie niet onnodig lang voortduren en schakel tijdig een huurrecht specialist in die u kan bijstaan. Neem vrijblijvend contact op met onze ervaren jurist huurrecht.