Functiewijziging

Vaak komt het voor dat werkgever en werknemer bespreken dat de werknemer een andere functie mag gaan uitvoeren. Dit is een functiewijziging en dus een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Een functiewijziging is vaak aan voorwaarden gebonden en brengt rechten en plichten met zich mee. Welke dit zijn en waar werknemer en werkgever rekening mee dienen te houden leest u hier.

Functiewijziging arbeidsovereenkomst

In veel arbeidsovereenkomsten staat vermeldt dat een werknemer verplicht is om alle redelijke opdrachten van de werkgever uit te voeren. Ook kan het zijn dat er een eenzijdig wijzigingsbeding staat opgenomen. Als deze bepalingen in de arbeidsovereenkomst vermeldt staan dan kan de werkgever een functiewijziging eenzijdig doorvoeren indien de werkgever een zwaarwegend belang heeft. Wel dient de werkgever dit alsnog met de werknemer te bespreken en de functiewijziging schriftelijk vast te leggen. Staan deze bepalingen niet opgenomen of is er geen zwaarwegend belang dan dient de werkgever dit in overleg met de werknemer af te stemmen. De functiewijziging kan dan enkel plaatsvinden op het moment dat de werknemer ermee instemt.

Functiewijziging accepteren werknemer

Als uw werkgever uw functie wilt wijzigen is het de plicht van de werknemer om hier open op te reageren. Hierdoor maakt het in principe niet uit of er wel of geen bepaling staat opgenomen in de arbeidsovereenkomst. U bent als werknemer namelijk verplicht om het voorstel in overweging te nemen op basis van goed werknemerschap. Als het voorstel in alle redelijkheid niet van u gevraagd kan worden dan kunt u besluiten om de functiewijziging niet te aanvaarden.

Salaris en functiewijziging

Als de werknemer instemt met een functiewijziging betekent dit niet automatisch dat de werknemer ook akkoord is met een aanpassing van het salaris. De werkgever mag hier ook niet zomaar vanuit gaan. Een verhoging wordt vaak wel door de werknemer geaccepteerd, een verlaging echter niet. Wilt de werkgever toch een verlaging van het salaris doorvoeren dan dient de werkgever eigenlijk naar de rechter te gaan om dit af te dwingen indien partijen er in onderling overleg niet uitkomen.

Ziekte en functiewijziging

Ook bij ziekte kan het voorkomen dat er een functiewijziging wordt aangeboden of dat de werknemer door de re-integratieverplichtingen reeds in een andere functie werkzaam is. De vraag die dan gaat spelen is of het nieuwe werk bedongen arbeid is geworden. Met andere woorden dient er gekeken te worden of de nieuwe situatie voor een nieuwe functie binnen het bedrijf zorgt. Vaak zorgt zo’n situatie voor een geschil, immers is de nieuwe functie niet vastgelegd, maar voert de werknemer de functie wel uit. Als de functiewijziging niet expliciet is afgesproken dient er nagegaan te worden of de werknemer gerechtigd mocht vertrouwen dat de verrichte arbeid inmiddels de nieuwe functie is geworden. Hierbij wordt er gekeken naar alle omstandigheden van de functiewijziging, hoe lang de situatie zich al voordoet en alle andere feiten die van belang zijn om tot een oordeel te komen. 

Juridisch advies en hulp

Bij een functiewijziging dienen beide partijen dus in goed overleg afspraken te maken over de functie, maar ook over de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Wilt u een werknemer in een andere functie zetten en heeft u nog vragen of heeft u als werknemer een andere functie aangeboden gekregen en weet u niet of u deze moet accepteren? Neem gerust contact met ons op voor advies en hulp. Wij kunnen de situatie beoordelen en snel schakelen. Schroom dus niet om contact op te nemen met een van onze juristen. 

Overleg uw juridische kwestie met SnK Juristen en wij helpen u verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Interresant artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn